1/1
Woman Reading (Kuroda Seiki)
Tokyo National Museum.

Tokyo National Museum.

Copyright Howard Cheek