1/1
Swallowtail Rising (Texas Giant)
Giant Texas Swallowtail lifting up, up, and away..

Giant Texas Swallowtail lifting up, up, and away..

Copyright Howard B. Cheek